Sıvı Kromatografisi LC için Saf Suyun Önemi Nedir

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Sıvı kromatografisi (LC), bir çözeltideki türlerin karışımlarını ayırmak için kullanılır. Çözeltideki bu farklı türler daha sonra kütle spektrometrisi ve UV spektrofotometrisi dahil olmak üzere hassas tekniklerle tespit edilebilirler. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve İyon Kromatografisi (IC), kullanılan en yaygın sıvı kromatografisi (LC) metotlarıdır.

Sıvı Kromatografisi (LC) - Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), İyon Kromatografisi (IC) ve Kütle Spektrometresi Sıvı Kromatografisi (LC-MS)

Sıvı kromatografisi, bir analitik laboratuvardaki en güçlü araçlardan biridir. Her türden bileşik karışımlarının ayrılması ve analizi için çok yaygın olarak kullanılır. Kütle spektrometrisinin hassasiyeti ve seçiciliği ile birleştirildiğinde gücü büyük ölçüde artar.

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), İyon Kromatografisi (IC) ve Kütle Spektrometrili Sıvı Kromatografisi (LC-MS) nasıl çalışır?

Sıvı kromatografisinde bir sıvı (hareketli (mobil) faz/eluent), diğer bir sıvı (sabit faz) ile kaplanabilen ince bir tozla dolu bir inert tüp (kolon) içinden yüksek basınç altında geçer. Kolondan önce mobil faz içine bir numune enjekte edilir; numune kolon boyunca hareket ederken, numunenin içinde bulunan her bir bileşiğin kolonun sonuna ulaşması için geçen süreyi, numunenin mobil ve sabit fazla olan etkileşimi belirler. Bu süre, bileşiğin özelliklerine bağlıdır ve çok benzer bileşik karışımlarını ayırmak için kullanılabilir. Farklı bileşikler ayrıldıktan sonra kolondan çıktıklarında kütle spektrometreleri de dahil olmak üzere hem seçici olmayan hem de seçici olan bir dizi detektör tarafından ölçülebilir.

Farklı kolon dolgu malzemeleri farklı ayırma mekanizmalarını destekler – normal faz, ters faz, boyut dışlama (size exclusion), iyon değişimi, afinite, kiral veya hidrofilik etkileşim HPLC. Normal fazlı LC, bir polar sabit faz ve daha az polar ya da polar olmayan bir eluent (mobil faz) kullanır. Ters fazlı LC'de bu polariteler tersine çevrilir.

İyon Kromatografisi nasıl çalışır?

İyon kromatografisi (IC), sabit faz etkileşiminin iyon değişimine dayandığı HPLC'nin bir çeşididir. Bu nedenle, ayrı iyonlara veya yüklü türlere uygulanır. Anyonlar ve katyonlar ayrı kolonlarda ayrılır. Çoğunlukla benzer bileşikleri ayırmaya odaklanılan HPLC'nin aksine, IC'de ayrımlar standart olma eğilimindedir ve doğruluk ve hassasiyet ön plandadır. İyonların farklı özelliklerinden dolayı iletkenlik dedektörleri sıklıkla kullanılır; hassasiyeti arttırmak için iyonların saptanmasından önce mobil fazın (eluent) arka plan iletkenliği kaldırılır. Çok daha yüksek hassasiyet elde etmek için iyonlar, kısa bir iyon değişim kolonu üzerinde ön konsantre edilebilir ve daha sonra ayırma için eluent akışına ayrıştırılabilir. Böylelikle, birçok anyonun eser miktarları (iz seviyeleri) çok etkili bir şekilde tespit edilebilir. İyon kromatografisi (IC), genellikle bir numunedeki metallerin ICP-MS tayinini tamamlamak için kullanılır.

Sıvı Kromatografisi (LC) ne için kullanılır?

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

HPLC, materyalleri mümkün olduğu kadar çok çeşitli organik bileşikler için analiz ederken tercih edilen bir tekniktir. Uçucu bileşikler (VOC'ler ve SVOC'ler) genellikle en iyi şekilde GC veya GC-MS ile analiz edilir, ancak HPLC, uçucu olmayan veya termal olarak kararsız moleküller dahil olmak üzere çok daha çeşitli karışımlar için uygulanabilir. HPLC’nin avantajları, çok yönlülük, hassasiyet ve kompleks karışımlara uygulanabilmesidir.

İyon Kromatografisi (IC)

IC, sabit fazın iyon değişim reçinesi olduğu HPLC'nin bir çeşididir. Bu, iyonik ve yüklü bileşenlerin ayrılmasını sağlar ve sulu örneklerde katyonları ve özellikle anyonları belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Katyon ve anyonların miktarı kolayca belirlenebilir ve ön konsantrasyon teknikleri ile çok yüksek hassasiyet elde edilebilir.

Kütle Spektrometrisi ile Sıvı Kromatografisi (LC-MS)

LC-MS, yüksek hassasiyet ve selektivite sunar. Hem bilinmeyenlerin tanımlanması hem de eser/minör bileşenler hakkında nicel veriler elde etmek için karmaşık bileşik karışımlarının analizi için tercih edilen tekniktir. LC ve MS kombinasyonu, bileşik tanımlamaya yardımcı olacak çok sayıda bilgi sağlar.

Sıvı Kromatografisi Türleri (LC)

Sıvı kromatografisinin çok yönlülüğü, farklı uygulamalar için geniş bir cihaz yelpazesine yol açmıştır. Hemen hemen tüm sıvı kromatografisi türleri, hareketli fazı dolgulu yataktaki ince boncuklardan pompalamak için gereken çok yüksek basınç altında gerçekleştirilir. UHPLC, daha ince tanecikler kullanır ve daha da yüksek basınçlarda çalışır.

Çok çeşitli dedektörler mevcuttur. MS en güçlü ve esnek olandır; birçok MS dedektörü düşük çözünürlüklü dört kutuplu birimlerdir ancak yüksek çözünürlüklü kütle spektrometreleri, kesin tanımlamalar için olanak sağlar. Yaygın olarak kullanılan dedektörler, çoğu yüksek hassasiyetli uygulama için spektrofotometreler ve IC için elektriksel iletkenlik içerir.

HPLC, IC ve LC-MS'de su saflığının etkisi nedir?

Su, sıvı kromatografisinde çok yüksek hacimlerde kullanılan bir reaktiftir ve özellikle yüksek hassasiyetli uygulamalarda kullanılan suyun saflığı çok önemlidir. Bu yüksek hassasiyetli uygulamalarda, numuneler için ön işlem gerektiren katı faz ekstraksiyonu ve eluentlerin, reaktif körlerinin ve standartların hazırlanması için suya gereksinim vardır. Suda bulunan kirlilikler background noise’u (baseline noise) ve drift’i artırabilir ve hassasiyet ve selektivite üzerinde kritik potansiyel etkileri olan ekstra veya genişlemiş pikler üretebilir. Pikler ve arka plan (background) konumlarının otomatik seçimine sahip modern yazılımlar, kontaminasyon nedeniyle arka planda (background) beklenmeyen değişikliklere karşı özellikle hassastır. Sistem içinde uzun süreli kirlilik birikimi, kaymaya (drift) ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilir.

Sıvı Kromatografi (LC) sonuçlarını sudaki ne tür kirleticiler etkileyebilir?

HPLC ve LC-MS'yi etkileyen sudaki başlıca safsızlıklar organik bileşikler ve daha az ölçüde iyonlar, bakteriler ve partiküllerdir. İyon kromatografisi (IC), özellikle iz iyonik safsızlıklara karşı hassastır.

1 – Organik Bileşikler

Sıvı kromatografisi (LC için) kullanılan herhangi bir suda organik bileşiklerin varlığı, bir takım kromatografik problemlere neden olabilir. Bunlar, sabit fazdaki aktif bölgeler için analit ile rekabeti, aktif bölgeleri bloke etmeyi ve hayalet pik oluşturmayı içerir. Ayrıca, ilgilenilen elementlere yakın kütleli iyonlar üreterek ve iyonizasyon verimini etkileyerek LC-MS'ye etki edebilirler.

2 – İyonlar

İyon kromatografisi (IC) için kullanılan sudaki iyonlar, arka plan gürültüsünü (background noise) ve kaymayı (drift) artırarak ve ayrıca yapay pikler üreterek duyarlılığı ve tekrarlanabilirliği bozabilir. LC-MS'de metal iyonları, kütle spektral yorumunu karmaşıklaştıran eklentiler oluşturabilir.

3 – Bakteri ve Partiküller

Partiküller ve bakteriler zamanla kolonu ve diğer bileşenleri tıkayabilir. Bakteriler ayrıca kromatografiyi etkileyebilecek organik yan ürünler de üretebilir.

HPLC, IC ve LC-MS için gerekli saf suyun özellikleri nelerdir?

Kullanılacak suyun saflık derecesi, uygulamaların hassasiyetine bağlıdır. Genel analiz için Tip II su yeterli olacakken hassas çalışmalar için çok düşük kirlilik seviyeleri gereklidir. En hassas uygulamalar için 2ppb'nin altındaki TOC değerleri istenmektedir.

 
Metot Hassasiyet
Rezistivite
(Mega ohm.cm)
TOC
(ppb)
Filtre (µm) Bakteri (CFU/mL) Endotoksin Nükleaz Su Kalitesi
HPLC Genel >5 <20 <0.2 <10 NA NA Tip II+
HPLC Yüksek >18 <2 <0.2 <1 <0.03 NA Ultra saf su Tip I+
IC Genel >5 <50 <0.2 <10 NA NA Tip II+
IC Yüksek 18.2 <10 <0.2 <1 <0.03 NA Ultra saf su  Tip I+
LC-MS Yüksek >18 <2 <0.2 <1 <0.03 NA Ultra saf su  Tip I+

ELGA, Sıvı Kromatografi (LC) için su saflığı problemleri için nasıl çözümler sunuyor?

ELGA'nın uzmanlığı ve köklü itibarı, deneyimli ekibinin, müşterilerinin uygulamalarına özel su saflığı gereksinimlerini belirlemesine yardımcı olur. Elga Labwater, HPLC, IC ve LC-MS analizleri gereksinimlerini karşılayan bir dizi su saflaştırma sistemi sunmaktadır. Örneğin, tezgah üstü PURELAB Chorus 1 Analitik Araştırma kullanım noktası sistemi, tüm bu uygulamalar için sürekli aynı kalitede 18,2 MΩ.cm (Tip I/I+) ultra saf su ve 2ppb'den düşük TOC sağlar. Bu iyonik saflık, iyon kromatografisinde kullanılan su için önemli bir faktördür ve Elga’nın gelişmiş PureSure deiyonizasyon sistemi tarafından garanti edilir. TOC izleme de sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sıvı kromatografisi analizlerinde su kalitesi neden çok önemlidir?


Sonuç

Sıvı kromatografi tekniklerinin çok yüksek hassasiyeti, eluent, kör, numune ve standartları hazırlamak için kullanılan suyun kontaminasyon oluşturmamasını sağlamayı gerekli kılar. TOC izleme, organik safsızlıklar açısından kaliteyi garanti eder. Tip I veya Tip I+ ultra saf su kullanımı kritik önemdedir. ELGA PureSure sistemi, suyu iyonik safsızlıklardan garantili bir şekilde arındırır. Daha az hassasiyet gerektiren uygulamalar için Tip II+ saf su üreten bir sistem oldukça uygun olacaktır.
 

Kaynak: https://www.elgalabwater.com/liquid-chromatography


 

Takip Et

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bunları da beğenebilirsiniz!

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Microfluidizer® yüksek basınçlı homojenizatörleri/işlemcileri, kozmetik endüstrisindeki emülsiyon, krem, cilt bakım ürünleri, güneş kremi, makyaj malzemeleri, maskara, wax, ruj, koku, parfüm, esans gibi birçok ürünün üretim aşamalarındaki farklı zorluklar için çözümler sunar.
  • 11 Oca 2022

Devamı...

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Nedir?

Su saflaştırma, kirleticiler, inorganik bileşikler veya bakteriler gibi su safsızlıklarının sudan uzaklaştırılmasıyla suyun daha saf bir hale getirildiği işlem veya işlemler bütünü olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman, birçok laboratuvar ve klinik uygulama için su kaynağı (besleme suyu) musluk suyudur. Su saflaştırma teknolojileri ile musluk suyu gerekli saf su tipine göre işlemden geçirilir.
  • 4 Oca 2022

Devamı...

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

COVID-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana PCR sözcüğünü çok sık işitir olduk. Ancak, bu yaygın ve köklü tekniği kullanarak istenen sonuçları elde etmenin ne kadar zor olduğunu yalnızca laboratuvarda çalışan kişiler bilir. Hatta bu zorlu durum, PCR’ın baş harflerinin İngilizce’deki açılımına istinaden yapılan; “pippette, cry, repeat” yani "pipetle, ağla, tekrar et" şakasına bile konu olmuştur. Bundan sonra bunun bir şaka olarak kalmasını ve PCR reaksiyonlarınızın sizi bir daha asla umutsuzluğa düşürmemesini sağlamak için INTEGRA, başarılı bir PCR kurulumu için en önemli ipuçlarını ve püf noktalarını bir araya getirdi.
  • 1 Oca 2022

Devamı...

Farmasötik Nanoteknoloji Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik Nanoteknoloji: Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik nanoteknoloji, ilaç taşıyıcı ve/veya teşhis araçları olarak nano ölçekli malzemelerin kullanılmasını içeren ve heyecan verici bir hızla gelişen bir tıp bilimi dalıdır. İlaç taşıyıcı araçlar olarak nano dağıtım sistemleri, belirli ilaçların belirli organ ya da dokulara özel olarak hedeflenen iletimini geliştirmek için kullanılabilir. İlaç taşıyıcı sistemler olarak nanopartiküllerin kullanılması genel olarak yan etkilerde ciddi oranda azalma ve buna eşlik eden ilaç etkinliğinin gelişmesini sağlar.
  • 30 Kas 2021

Devamı...

Hiçbir Paylaşımı Kaçırmayınİletişim Formu

Son paylaşımlar

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Kozmetik Endüstrisi için Microfluidizer Teknolojisinin Rolü

Su Saflaştırma Teknolojileri

Su Saflaştırma Teknolojileri

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

PCR Analizlerinizi Geliştirmek İçin İpuçları

Sıvı Kromatografisi LC için Saf Suyun Önemi Nedir

Sıvı Kromatografisi (LC) için Saf Suyun Önemi Nedir?

Farmasötik Nanoteknoloji Fırsatlar ve Zorluklar

Farmasötik Nanoteknoloji: Fırsatlar ve Zorluklar

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Pipetler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

Antipsikotik İlaçlar İçin Rutin Analizlerin Geliştirilmesi

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

mRNA Teknolojisi ve Lipit Nanopartiküller ile İlgili Son Gelişmeler

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Kullanılmış Maskeler Mikroplastik Riski Oluşturuyor

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır

Nükleik Asitler Nasıl Saflaştırılır?

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Nükleik Asitlerin Saflık ve Konsantrasyonunun Belirlenmesi

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur

Bir PCR Laboratuvarı Nasıl Kurulur?

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir

Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Gerekli Ekipmanlar Nelerdir?

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID19un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Protein Aktivitesinin Glikozilasyon Yoluyla Modifikasyonunun COVID-19’un Şiddetini Tahmin Etmek için Kullanılması

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir

Biyofarmasötikler Nasıl Üretilir?

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir

Hücre Kültürü Çalışmalarında Saf Suyun Önemi Nedir?

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Doğal Bileşiklerin Saflaştırılması İçin Tavsiyeler

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Otomatik Pipetleme Robotlarının Kullanımı

Covid19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

Covid-19 Tanı Testlerinde Hücre Parçalanmasının Rolü

ICPMS ve ICPOES analizlerinde saf suyun önemi nedir

ICP-MS ve ICP-OES analizlerinde saf suyun önemi nedir?

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır

Flash kromatografi sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Elektronik Pipetlerin Mikrobiyal Evrim Araştırmalarında Tarama için Kullanılması

Nanoemülsiyonlar CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Nanoemülsiyonlar: CBD Yağını İçeceklere Karıştırmak

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Laboratuvar için Farklı Saf Su Tipleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

2021 için Kromatografi ve Rotary Evaporasyona Yönelik Kristal Küre Tahminleri

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

INTEGRA VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipetler Yardımıyla Yeni Nesil Bilim İnsanlarını Eğitmek

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

CBD Yağı Bazlı Nanoemülsiyonlar Üretmek için Kullanılan Yöntemler

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Hepatit B Enfeksiyonunu Önlemek için DNA Aşılarının Araştırılması

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım

Gelin bu olağandışı yılı sıra dışı bir blog yazısıyla noktalayalım!

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Doğru Rezervuar ile Değerli Reaktiflerinizi Koruyun ve Tasarruf Edin

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur

Tanı Testleri için Kaliteli Enzimler Nasıl Oluşturulur?

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

Papatya Çayındaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

INTEGRA çözümleri tanı test ve araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir

Kararlı ve steril Propofol nasıl üretilir?

Kromatografi kolonları kuru doldurma dry packing yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur

Kromatografi kolonları kuru doldurma (dry packing) yöntemiyle üç adımda nasıl doldurulur?

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

Gıda Ambalajları için Yeşil Plastiklerin Geliştirilmesi

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesinde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor

VOYAGER Aralıkları Ayarlanabilir Elektronik Pipet Basel Üniversitesi'nde immünoloji araştırmalarını nasıl hızlandırıyor?

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır

Hücre parçalanması nedir ve bunun için hangi metotlar kullanılır?

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur

RFID teknolojisi kromatografi analizlerine nasıl yardımcı olur?

Biyomimikri ArGeye Giden Doğal Yol

Biyomimikri: Ar-Ge'ye Giden Doğal Yol

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Elektronik Pipet Kullanmak için 5 Neden

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır

Aşı Geliştirme Çalışmalarında Microfluidizer Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir

Kromatografi analizlerinde pik bölünmesi ve pik omuzlanması nasıl önlenir?

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLCnin Rolü Nedir

Virüslerin Saptanması ve Karakterizasyonunda HPLC'nin Rolü Nedir?

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir

Kozmetik ürünlerin etiketlerindeki maddeler nasıl elde edilir?

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Aşı Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Lipid Nanopartiküllerin Kullanımı

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır

Microfluidizer İşlemcileri Aşı Üretimine Destek İçin Nasıl Kullanılır?

COVID19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

COVID-19 için PCR işlemlerinizi hızlandırın

Kahvenizin içinde ne var

Kahvenizin içinde ne var?

Etiketler

HPLC   IC   LC   LC-MS   kromatografi   

Ultra Saf Su   Saf Su   Elga Labwater   

Makaledeki ürünler

Elga PURELAB Chorus 1  Ultra Saf Su Sistemi Tip I

Elga PURELAB Chorus 1 Ultra Saf Su Sistemi (Tip I+)

Elga PURELAB Quest Ultra Saf Su Cihazı Tip I, Tip II, Tip III

Elga PURELAB Quest Ultra Saf Su Cihazı (Tip I, Tip II, Tip III)

Elga PURELAB Chorus 2 Tip II Saf Su Cihazı

Elga PURELAB Chorus 2+ Tip II Saf Su Cihazı